Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van CERAMICA

tegels & ornamenten, kantoorhoudende te 's-Hertogenbosch

aan Vughterstraat 275.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

-ons/wij: Ceramica tegels & ornamenten, kantoorhoudende te 's—

Hertogenbosch aan de Vughterstraat 275;

-wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of

op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft

aanvaard;

-goederen: alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke

objecten.

-contractsom: de prijs, welke als een geheel tussen ons en de

wederpartij is overeengekomen voor een of meerdere transacties,

of de prijs weke ingevolge de bepalingen van deze voorwaarden in

plaats van de overeengekomen prijs van toepassing zal zijn.

Artikel 1: Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud,

totstandkoming en nakoming van al onze transacties en komen in de

plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities.

b. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt

afgeweken, zijn slechts van kracht voorzover zij door ons schriftelijk

zijn bevestigd.

c. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid

van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk

uitgesloten.

Artikel 2: Aanbiedingen

a. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk en

schriftelijk het tegendeel is aangegeven.

b. De wederpartij is aan een schriftelijke bevestiging onzerzijds

gebonden, indien door haar niet binnen die dagen na ontvangst van

de bevestiging de juistheid van de inhoud van een zodanige

bevestiging is betwist.

Artikel 3: Overeenkomsten

a. Een op een onzerzijds gedane aanbieding, geplaatste order of

gegeven opdracht. leid eerst tot een overeenkomst door

schriftelijke bevestiging c.q. levering onzerzijds.

b. Mondelinge afspraken betreffende wijziging van een

overeenkomt binden ons slechts nadat en voor zover wij deze

schriftelijk hebben bevestigd.

c. Bij een mondelinge afspraken berust het risico van vergissingen bij

de wederpartij.

Artikel 4: Annulering

De koper kan de opdracht tot levering van de materialen op

bestelling niet annuleren. Annulering van de opdracht tot levering van

overige materialen kan alleen plaatsvinden in wederzijds overleg,

evenwel onder de verplichting tot vergoeding aan ons van een

bedrag ad 20% van de verkoopprijs.

Artikel 5: Levertijd/wijze van levering

a. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde

termijn waarbinnen goederen moeten worden geleverd.

b. De levertijd is vastgesteld onder de conditie dat de

omstandigheden ten tijde van het sluiten der overeenkomst gelijk

blijven en dat de voor de uitvoering van de overeenkomst

benodigde goederen tijdig aan ons worden aangeleverd.

c. Bij wijziging van bedoelde omstandigheden of vertraging in de

aanlevering van goederen word de levertijd dienovereenkomstig

verlengd. De levertijd wordt eveneens verlengd in geval de

wederpartij enig aan ons verschuldigd opeisbaar bedrag onbetaald

laat en wel met de tijd dat dit onbetaald laten voortduurt.

d. Wij behouden ons het recht voor bestellingen in gedeelten af te

leveren, waarbij de hierna omschreven betalingsvoorwaarden ook

van kracht zijn op elke deellevering.

Artikel 6: Risico

a. Tenzij anders overeengekomen. worden ale leveringen geacht

plaats te vinden vanaf ons magazijn.

b. Als tijdstip van levering word aangemerkt het tijdstip dat de

goederen onze vestiging hebben verlaten of het tijdstip waarop wij

de wederpartij hebben gemeld dat de goederen gereed staan ter

verzending.

c. Het verkochte goed is vanaf het tijdstip van het sluiten van de

overeenkomst voor rekening van en voor risico van de wederpartij.

d. Het risico tijdens het transport vanaf ons magazijn of elders is,

ook indien francolevering overeengekomen mocht zijn, voor

rekening van de wederpartij.

e. Molestrisico kont steeds ten laste van de wederpartij.

f. Verzekeringen worden door ons slechts ten verzoeken en voor

rekening van de wederpartij afgesloten.

Artikel 7: Nakoming / nakomingstermijn

a. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering

opgegeven en gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij

overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld.

b. Overschrijding van termijnen van nakoming zal de wederpartij

noch het recht op schadevergoeding, noch het recht op ontbinding

der overeenkomst geven, noch het recht geven om de krachtens de

overeenkomst op de wederpartij rustende verplichtingen niet na te

komen.

c. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed

enige verplichting nakomt welke voor hem uit een met ons gesloten

overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van

faillissement, surséance van betaling, stilligging of liquidatie van het

bedrijf van de wederpartij, word de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, ofwel de uitvoering

van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat wij

tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn,

onverminderd het recht van ons tot het vorderen van de wederpartij

van volledige vergoeding of garantie gehouden zijn, onverminderd

het recht van ons tot het vorderen van de wederpartij van volledige

vergoeding van de tengevolge van de opschorting of ontbinding van

de overeenkomst door ons geleden en nog te lijden schade, kosten

en interessen.

Artikel 8: Prijzen

a. Alle prijsopgaven, begrotingen en voorcalculaties zijn vrijblijvend,

tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

b. De prijsopgaven worden opgesteld naar de ten tijde van de

calculatie beschikbare gegevens. Waardevermindering der

Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen

tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het

recht de overeengekomen prijs dienovereenkomst te wijzigen.

c. Lonen. sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en

andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen van de

overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden door ons aan de

wederpartij in rekening gebracht.

d. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen voor

levering af magazijn en exclusief btw, verpakking, verzending,

vervoersdocumenten, verzekering en eventueel door de overheid te

heffen rechten of belastingen,

Artikel 9: Toleranties

a. Getoonde monsters zijn doorsnee-monsters. Nuance— en

kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en

natuursteenproducten, Decoratie-afwijkingen liggen in de aard van

handgeschilderde producten. Derhalve kunnen geringe, in de handel

gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kleur,

afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit van geleverde

goederen, nimmer een grond tot reclame opleveren.

b. Geglazuurde goederen dienen vrij van haarscheuren te worden

afgeleverd. Het optreden van haarscheuren na levering en

aanvaarding van het verkochte geeft geen grond voor afkeuring of

schadevergoeding.

c. Bij nalevering van goederen kan geen garantie verstrekt worden

dat de kleuren van nageleverde goederen exact overeenkomen met

de kleuren van reeds geleverde goederen.

Artikel 10: Reclame

a. Bij aflevering dienen de goederen direct door de wederpartij te

worden gekeurd op uitvoering, afmeting, kleur en mogelijke

beschadigingen en dienen eventuele reclames aan ons te worden

gemeld. Voor fabrieksmatig verpakte materialen geld een termijn

van 48 uur.

b. Reclames dienen vervolgens, per aangetekend schrijven, uiterlijk

binnen 5 dagen na nakoming onzerzijds door de wederpartij bij ons

te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop

de reclame betrekking heeft.

c. Ieder recht op reclame verval indien de sub a genoemde termijn

niet in acht is genomen, en voorts voor geval wij niet in de

gelede worden gesteld reclames, zonodig ter plaatse, op hun

gegrondheid te onderzoeken.

d. De controle op de hoeveelheid geleverde goederen berust bij de

wederpartij. Word door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk,

doch in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst over de

hoeveelheden gereclameerd, dan zijn de hoeveelheden vermeld op

de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als

juist erkend.

e. Reclames, waaronder begrepen reclames ten aanzien van de

garantieverplichtingen van ons, geven de wederpartij nimmer het

recht om nakoming van zijn verplichtingen jegens ons op te

schorten.

f. Ieder beroep op verrekening word uitgesloten.

g. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat wij de

reclame beschouwen als tijdig of terecht.

h. Reclames over declaraties dienen binnen 8 dagen na ontvangst

ervan aan ons ter kennis te worden gebracht.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid

a. Wfij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet,

niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, onverminderd ons

recht alsnog na te komen hetgeen door de wederpartij is bedongen.

b. Onze aansprakelijkheid met betrekking tot (de kwaliteit van) de

door ons geleverde goederen is beperkt tot de in artikel 12

genoemde garantie.

c. Schade ontstaan door, aan of ten gevolge van goederen de door

ons van een leverancier zijn betrokken of schade tengevolge van

diensten die door ons zijn uitbesteed, word slechts vergoed, indien

en voor zoveel de schade door de desbetreffende leverancier aan

ons is vergoed en wij deze vergoedingen hebben ontvangen, onder

aftrek van de daarbij gemaakte kosten.

d. Adviezen, instructies, berekeningen, opgaven van resultaten of

gebruiksaanwijzingen, hoe ook genaamd, In verband met gebruik,

bewerking, verwerking, bevestiging, etcetera van onze goederen

worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds

gegeven.

e. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg

van fouten, nalatigheid of opzet van personen de wij bij de

uitvoering van de overeenkomst betrekken.

f. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

g. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor een

vergoeding van schade welke het bedrag van de geleverde te boven

gaat.

Artikel 12: Garantie

a. Op geleverde gebruikte goederen word door ons geen garantie

verstrekt, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.

b. Voor geleverde goederen met leveranciers- en/of fabrieks— en/of

importeursgarantie gelden uitsluitend de door deze derden gestelde

garantiebepalingen en wel voor een periode van maximaal zes

maanden, ingaande op de koopdatum. In alle andere gevalen wordt

door ons geen garantie verleend.

c. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige

behandeing of onoordeelkundig of onjuist onderhoud en/of gebruik,

of die welke zich voordoen na wijziging door reparatie of vervanging

door derden blijven buiten de garantie.

d. Geleverde goederen waarop geen garantie is verleend kunnen

niet worden omgeruild, worden niet teruggenomen, noch kan van

ons ten aanzien van deze goederen enige terugbetaling worden

geëist.

e. De garantie geldt slechts, indien de wederpartij aan alle

verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Artikel 13; Overmacht

a. in geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze

voorwaarden als overmacht worden omschreven, zijn wij ontslagen

van onze contractverplichtingen jegens de wederpartij.

b. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke

redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming en/of tijdige

nakoming van de verplichtingen uit transacties in de weg te staan,

zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie,

afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen

van overheidswege, waardoor de nakoming wordt verboden of

belemmerd, niet-nakoming van onze leverancier althans niet-

nakoming onder de met ons afgesproken condities, watersnood,

bedrijfsstoring zowel in onze eigen onderneming als in ondernemingen waarvan wij materialen betrekken of waar wij materialen

laten bewerken, of andere omstandigheden, welke de normale

bedrijfsuitoefening onmogelijk maken.

c. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat

(verdere) uitvoering van de overeenkomst voor ons ten gevolge van

overmacht niet mogelijk is, hebben wij het recht, zonder alsdan tot

enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ont-

binden en betaling te vorderen terzake de door wel door ons

geleverde goederen en/of terzake de wel door ons uitgevoerde

werkzaamheden.

Artikel 14; Eigendomsvoorbehoud

a. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle

verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties

volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of

in andere goederen zijn opgenomen. De wederpartij is verplicht zo

mogelijk onze goederen van andere goederen geschieden op te

slaan. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in

andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de

waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de

wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te

verpanden of in eigendom alsmede

bruikleen over te dragen.

b. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden Is de wederpartij

verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren

risico's te verzekeren.

c. De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goederen

op eerste aanmaning aan ons ter beschikking te stellen en verleent

reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om

alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen. De

met het bovengenoemde terugname gemoeide kosten zijn voor

rekening van de wederpartij.

Artikel 15: Afname

De wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een order geen termijn

is overeengekomen binnenwelke door hem dient te worden

afgenomen, binnen een week, nadat de goederen voor afname

gereed staan, moeten afnemen. Bij niet-afname binnen de

overeengekomen termijn, zal de wederpartij van rechtswege,

derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en

verzuim zijn. Wij hebben dan het recht te onzer keuze hetzij nako-

ming der overeenkomst te vorderen hetzij deze overeenkomst

zonder tussenkomst van enige rechter als ontbonden te

beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding jegens

de wederpartij.

Artikel 16: Betaling

a. Tenzij anders overeengekomen dienen goederen uit voorraad bij

aflevering betaald te worden, terwijl goederen op bestelling voor de

helft dienen te worden vooruitbetaald en het restant bij aflevering.

b. Wanneer onze vordering niet of niet krachtens de getroffen

overeenkomst word betaald, zijn wij gerechtigd de vordering te

verhogen met de rente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na

factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum.

c. Indien de wederpartij niet binnen de in sub a. gestelde termijn

heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in

rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende

rechten. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke

rente.

d. Iedere verplichting van de wederpartij is onzerzijds terstond

opeisbaar ingeval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt,

in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert

of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt

gesteld, dan wel inden te zijnen laste beslag word gelegd.

e. Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering

op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en

buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde administratiekosten en de rente en tenslotte op de langst opeisbare

contractsom, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.

f. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door

ons afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 17: Kosten

Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders,

advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn

begrepen, welke door ons worden gemakt teneinde nakoming van

de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste

van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van

de contractsom, met een minimum van 300,00 euro waaromtrent geen

bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op

verdere vergoeding van de schade. De buitengerechtelijke kosten

zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen

van onze advocaat is gesteld ongeacht of de wederpartij daarvan

op de hoogte is.

Artikel 18: Zekerheid en ontbinding

Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij

wanbetaling van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, de

nakoming van onze verplichtingen, zoals nog niet uitgevoerde

leveranties en/of opdrachten, op te schorten, de overeenkomst

dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of

zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Indien de wederpartij

met enige verplichting welke ook, waaronder de tot het verschaffen

van zekerheid, in gebreke is, zijn ale facturen terstond en ineens

opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere nakoming van onze

verplichtingen deugdelijke zekerheid te verlangen.

Artikel 19: Kettingbeding

Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van zijn onderneming is

de wederpartij verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of

deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk blijft

tegenover ons voor hun verzuimen.

Artikel 20: Meerdere partijen

Indien een transactie word gesloten tussen ons enerzijds en twee of

meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

Artikel 21: Rechtskracht

De hier gestelde voorwaarden bijven van kracht ingeval onze

onderneming geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar

verandert.

Artikel 22: Toepasselijk recht

a. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,

ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit

voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting

beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in

Europa.

b. De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te

Wenen 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet

strijdig zijn met het bepaalde in deze voorwaarden.

c. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van

uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende

verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden.

Artikel 23: Geschillen

Ale geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der

partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht

door de bevoegde rechter van de plaats onzer vestiging, thans

zijnde ‘s—Hertogenbosch.

Artikel 24: Conversie

a. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de

wederpartij toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit

beding worden vervangen door een geldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoord. De geldigheid van de

overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

b. Indien artikel 11 sub a. onder omstandigheden niet kan worden

toegepast, zal het hierna bepaalde daarvoor in de plaats treden:

Ingeval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming

hoe ook, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan

door alsnog nakoming van hetgeen door de wederpartij is

bedongen.